چگونه زکات فطر بدهیم؟

كيفيت پرداخت زكات فطر:

الحمدلله و الصلاة و السلام علي سيدنا رسول الله و علي آله و صحبه و من والاه  أما بعد:

هيأت فتواي شوراي عالي مدارس اهل سنت جنوب ايران در سومين نشست خود مسايلي را مورد بررسي قرار داد از جمله كيفيت پرداخت زكات فطر و مقدار آن، كه در اين مورد پس از تبادل نظر و مشورت تصميم زير اتخاذ گرديد:

 هيأت فتوي در اين مسأله چنين رأي داد كه با توجه به استقبال فقراء از كمك نقدي به جاي طعام و نيز با توجه به رأي بسياري از علماي مذاهب اسلامي مبني بر جواز پرداخت نقدينه به جاي مطعومات ترتيبي داده شود تا هيأتي جهت دريافت وجوهات تعيين و به صلاحديد خودشان و شرايط مقتضي در محل و رعايت هر چه بيشتر اصول مذهب نسبت به تهيه مواد غذايي مورد نياز و يا توزيع نقدينه بر فقرا با قيد وكالت اقدام نمايند و در صورتي كه تشكيل چنين هيأتي مقدور نباشد افراد، خودشان اقدام به پرداخت فطريه بر يكي از دو وجه فوق نمايند.

 

 

 

 

 

جدیدترین پاسخ ها