شک در حدث اصغر

من بعضی وقتها بعد از بیرون امدن از سرویس یا سر نماز شک میکنم چیزی از جلوم خارج شده یانه من چه کار باید بکنم؟نمازهام درست است یا نه؟ 

جواب:اگر مجرد شک است بدان توجه نکنید اما اگر مایعی خارج می شود، آن مایع نجس و باعث ابطال وضو و نماز می شود. والله اعلم.

پاسخ دهنده شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها