حکم رعایت نکردن ترتیب در غسل

آیا غسل کسی که نیت میکند سپس تمام بدن خود را بدون ترتیب(اول از گردن و بعد سمت راست و ...) می شوید صحیح است

پاسخ: ترتیب در غسل سنت است بنابراین بهتر است رعایت شود و اگر رعایت نشود، غسل صحیح است.

جدیدترین پاسخ ها