رؤیت هلال

   نظر علمای اهل سنت در رابطه با رؤیت هلال چیست ؟ و آیا می توان از همراه کشور های همسایه عید و یا رمضان را به جا آورد؟ و آیا می توان بر اساس رؤیت دیگر کشورها عمل نمود؟

جواب:  از آن جهت که در منطقه جنوب ایران(استانهای فارس،بوشهر و هرمزگان)هیأت فتوا (که در واقع منتخبین علماء،مشایخ و مدرسین مدارس دینی می باشند)وجود دارد،سزاوار است که مردم متدین و پرهیزگار، براساس فتوای آنان عمل کنند. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها