مبطلات روزه

1-    ایا مشاهده فیلمهای سکس روزه راباطل میکند؟

جواب: مشاهده فیلمهای سکس هرچند که روزه را باطل نمی کند ولی شایسته انسان مومن و روزه دار نیست که فیلمها ی سکس بخصوص در هنگام روزه نگاه کند. در ماه رمضان انسان مؤمن به فرمان خداوند، حلالها را بر خود در زمان معین ممنوع می کند، حال چگونه حرام های خداوند را بر خود حلال می کند؟! بنابراین شایسته است یک فرد مسلمان از چنین عملی به ویژه در رمضان پرهیز کند! والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها