معاینه قبل و دبر توسط پزشک برای روزه دار

    آیاداخل شدن انگشت پزشک به هنگام معاینه درفرج یادُبُرانسان،روزه را باطل می‌کند؟

جواب: روزه راباطل میکند؛چون ورود شئ ازمنفذباز به داخل بدن است.والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها