حکم زنی که در اثناء روز رمضان از عادت ماهیانه پاک می شود

 آیا زنی که تا ظهر از حیض پاک یشود آن روز را باید به احترام رمضان روزه باشد یا لازم نیست روزه باشد؟

جواب: به خاطرحرمت ماه مبارک رمضان بهتراست امساک نماید.و بعد از رمضان قضای آن را بجا آورد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها