زکات کارمند

1-    اگر شخص همزمان با کارمندی مغازه ای هم داشته باشد زکاتش را چگونه محاسبه کند ؟

جواب: درآمد حاصل از کارمندی همراه با اصل سرمایه مغازه و سود حاصل، با هم جمع می شود و 5/2 در صد به آن زکات تعلق می گیرد والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها