آیا میتوان زکات به یک مستحق داد یا باید به چند مستحق داد؟

1-   آیا می شود حیوان زکاتی( مثل: بز، گوسفند، گاو و شتر) را به یک خانواده داد یا اینکه باید به چند نفر داد؟

جواب: بله ،حیوان زکاتی به یک خانواده داده می شود تا از منافع و تولید آنها بهرمند شوند. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها