سود حساب بانکی

شخصی در یک بانک حساب باز می کند که این حساب برای واریز حقوق ماهیانه از طریق شرکتی که در ان کار می کند ایجاد گردیده است در هنگام باز کردن حساب هیچ شرطی برای حساب نبوده و شخص فقط به خاطر دریافت حقوق این حساب را باز نموده است لذا بانک از جانب خود در هر ماه به حساب شخص مبلغی را به عنوان سود به حساب واریز می نماید. حال، این سود می تواند جزء هبه قرض گیرنده محاسبه شود ؟این مقدار سود که حدود 7 درصد می با شد چه حکمی دارد .اگر حرام است این شخص چه کاری باید انجام دهد؟

جواب: خود شخص حق مصرف کردن سود را ندارد. یکی از موارد مصرف چنین سودهایی، بیمارانی هستند که بیماری آنان مزمن و هزینه بردار است و خودشان توان پرداخت هزینه درمان را ندارن. به چنین افرادی که در شرف مرگ هستند می شود از این اموال پرداخت کرد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها