جایزه برای بازی رایانه ای

1-      بنده و دوستانم برای ایجاد رقابت در یک بازی رایانه ای ، هر نفر مبلغ دو هزار تومن را برای جایزه کنار گذاشتیم تا بنده تمام این مبلغ را صاحب شود حال آیا این عمل جایز است؟ در صورتی که جایز نیست راهکار شرعی چیست؟

جواب: چنین کاری جائز نمی باشد زیرا از مصادیق قمار به شمار می آید. و قمار به نص صریح قرآن (مائده 90) و اتفاق علماء حرام است.

برای ایجاد رقابت می توان از دو روش استفاده نمود:

ا) دو نفر مبلغی را تعیین می نمایند و شخص ثالثی بدون پرداخت پول برای رقابت و دریافت جائزه با آنان  به رقابت می پردازد و در نهایت جائزه به برنده بازی داده می شود.

 2) جائزه توسط شخصی غیر از شرکت کننده گان تعیین و پرداخت گردد و یا همراه شرکت کنندگان شخص ثالثی نیز مبلغی برای مسابقه پرداخت نماید والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها