حکم درآمد کارمند بانک و ازدواج با وی

آیا درآمد کارمند بانک، در سیستم بانکی حال حاضر ایران از نظر شرعی ربا محسوب میشود؟ آیا ازدواج با چنین فردی درست است؟

جواب: درآمد کارمند در بانک های ایران حلال است و ازدواج با کارمندان بانک نیز جایز است. والله اعلم. 

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

 

 

جدیدترین پاسخ ها