استفاده از ملک در برابر قرض

اگر یک شخص به فرددیگری پول بدهد ودربرابرپول که داده یک خانه یادکان همی شخص بدهد وبه صاحب پول بگوید تاوقت برگرداندن پولت دراستفاده از این ملک آزادی متوانی خودت یادیگری استفاده کنی؛ آیادرست است؟

پاسخ:

سؤالی مطرح است و آن اینکه ، خانه و دکان به چه عنوان به صاحب پول داده شده است؟ اگر به عنوان گرو داده شده،صاحب پول حق استفاده از آن را ندارد و اگر در ضمن عقد، شرط شده است،این حالت هم جایز نیست(چه صاحب پول شرط کند چه متقاضی). اما اگر متقاضی بدون اینکه شرطی شده باشد، بخواهد برای جبران محبت آن شخص، خانه یا دکان را در اختیار او بگذارد، جایز است.والله علم

جدیدترین پاسخ ها