حکم گرفتن وام ازدواج برای شخص نیازمند

آیا گرفتن وام ازدواج برای فردی که نیاز مالی دارد حرام است؟

پاسخ:

گرفتن وام ازدواج از آن جهت که جزء وامهای تکلیفی است، جایز است مشروط بر اینکه در همان موارد مطروحه در قرارداد مصرف شود. والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها