آیا دادن سود بانکی به فرزند نیازمن خود جایز است؟

آیا دادن سود بانکی به فرزند خود که ازدواج کرده و فقیر است صحیح است؟(بدون اطلاع فرزند از اینکه بفهمد آن پول سود بوده).همچنین مصرف آن برای مخارج دانشگاهی و هدایا چطور؟لطفا موارد مصرف از سود را هم بازگو کنید.با تشکر

پاسخ:هرگونه تصرف در سود بانکی به نفع سپرده گذار جایز نیست بنابراین نمی شود آن را به فرزند خود داد. موارد مصرف این سودها از قرار زیر است:

الف)برای رهایی افرادی که از مؤسسات مالی وام گرفته ان و در پرداخت اقساط دچار مشکل شده ان و اموال آنان مصادره و خود آنان زندانی یا در شرف زندانی شدن هستند، به چنین افرادی کمک شود تا نجات یابند البته به شرط توبه کردن.

ب)برای درمان بیماری های مزمن و خطرناک مثل سرطان، مشروط به اینکه فرد بیمار فقیر و مستمند باشد.

جدیدترین پاسخ ها