عده زن مطلقه

آیا زنی که طلاق داده شده باید 4 ماه در خانه پدری باشد ومهمانی یا جای دیگر نرود؟

جواب: : عده زن مطلقه، اگر عادت ماهیانه می شود، سه پاکی است و اگر آیسه است سه ماه و اگر حامله است با وضع حمل است و زن در این مدت در همانجایی که طلاق داده شده است(غالبا خانه شوهر) عده می نشیند و جز برای ضرورت از خانه خارج نمی شود والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها