حکمت از عقیقه نوزاد

چرا شرع در عقیقه برای پسر دو گوسفند و برای دختر یک گوسفند قرار داده است؟ و آیا جایز است حیوان عقیقه را در مراسم عروسی ذبح کرد تا اکثر مردم آن شهر یا روستا از آن بخورند یا خیر؟

جواب: در اینکه برای عقیقه پسر دو گوسفند و برای دختر یک گوسفند ذبح شود، محل اختلاف بین فقها است اما نظریه اکثر علما بر این است که برای پسر دو گوسفند ذبح می شود.، شاید علت این باشد که منافع پسر برای خانواده بیش از منافع دختر می باشد بنابر این شایسته است برای قدر دانی و تشکر از نعمت خداوند، در روز هفتم از تولد پسر دو گوسفند و دختر یک گوسفند ذبح شود. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها