رفتن به دستشویی با گلوبندی که لفظ جلاله الله بر آن نوشته شده

رفتن به دستشویی با گلوبندی که لفظ جلاله الله بر آن نوشته شده چه حکمی دارد؟

جواب: می بایست پرهیز شود.

جدیدترین پاسخ ها