یارانه

آیا فرزند می تواند از پدرش درخواست سهمیه یارانه اش را بکند یا نه؟

جواب: اگر بصورت مستقل از پدر زندگی می کند در خواست سهمیه یارانه از پدر جایز است.

جدیدترین پاسخ ها