خدمت سربازی

حکم نرفتن به خدمت سربازی چیست؟

جواب: خدمت سربازی یک وظیفه ملی و عمومی است و لازم است به قانون احترام گذاشت والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها