آیا دعا برای ازدواج با شخصی که خواستگار دارد جایز است؟

آیا دعا کردن واز خدا خواستن برای ازدواج با دختری که خواستگار دارد و هنوز به عقد هم در نیامده اند جایز است؟

جواب: دعای مجرد اشکالی ندارد تا زمانی که عملی برای جدایی آنان صورت نگرفته است. والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها