استفاده از دلال برای اخذ ویزیت

آیا استفاده کردن از دلال برای گرفتن ویزیت اشکال دارد؟

پاسخ:

اگر حقوق دیگران ضایع می شود جایز نیست و اگر حقوق دیگان هم ضایع نشود، چون فساد اداری را موجب می شود، بدون اشکال نیست. والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها