حکم خواندن تلقین برای میت

آیا خواندن تلقین بعد از خاک کردن میت درست است؟ ایا فاتحه دادن و قران خواندن ثواب ان به میت میرسد یا نه

پاسخ: تلقین بعد از دفن میت، در شرع وارد نیست، اما قراءت قرآن از سوی نزدیکان بدون گرفتن مزد، امید است ثوابش به میت برسد.

جدیدترین پاسخ ها