آیا زنی که با مردان نامحرم ارتباط دارد بر شوهرش حرام است؟

آیا زنی که با مردان نامحرم ارتباط دارد بر شوهرش حرام است؟

جواب: بر شوهرش حرام نمی باشد ولی چنین زنی به همسرش خیانت کرده و عواقب سنگینی برای او در دنیا و آخرت به دنبال دارد و باید قبل از اینکه شوهرش بفهمد، توبه کند و از خدا بخواهد که او را بپوشاند. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها