آیا زن و شوهر می توانند برهنه برای یکدیگر ظاهر شوند؟

آیا زن و شوهر می توانند برهنه برای یکدیگر ظاهر شوند؟

جواب: به دلیل این فرموده خدای متعال: نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم این عمل جایز می باشد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها