مهریه زن

از چه زمانی به مهریه زن زکات تعلق می گیرد؟ از زمان تعهد مرد یا از زمان درخواست زن؟ اگر مرد فقیر باشد و توان پرداخت مهریه را نداشته باشد چی ؟ پرداخت زکات مهریه زن بر عهده مرد است یا بر عهده زن؟

 

جواب:

بعد از عقد، زن مالک نصف مهر و بعد از یک جا شدن ، مالک تمام مهر می شود و هرگاه یک سال قمری از آن گذشت، زکات به مهریه تعلق می گیرد، در صورتی که مرد فقیر باشد و توان پرداخت مهریه را نداشته باشد چیزی بر ذمه او نیست و وقتی که مرد بتواند مهریه زن را پرداخت کند، زن زکات یک سال را پرداخت می کند و زکات بر عهده زن است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها