دعای فارسی در نماز

آیا کسی که دعای عربی بلد نیست می تواند در نماز فرض یا سنت با فارسی دعا کند.؟

جواب: خواندن دعا به فارسی در نماز سنت جایز است زیرا خداوند علام الغیوب می باشد، اما خلاف سنت و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها