فراموش کردن قرائت بعد از سوره حمد نماز

حکم فراموش خواندن آیاتی از قران بعد از سوره حمد در نماز چیست و آیا نیاز به سجده سهو دارد؟

جواب: خواندن سوره بعد از فاتحه خللی که نیاز به سجده سهو داشته باشد به نماز وارد نمی کند. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها