قضای نماز هایی که زیاد است

با سلام و احترام اگر مسلمانی نمازهای قضا شده زیادی داشته باشد که تعداد آنها را نداند آیا راه حلی برای جبران آن دارد؟ 

جواب: توبه و استغفار کند و می تواند بجای نمازهای سنت نمازهای قضا بخوند. والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها